Wedstrijd reglement « Picture Contest »

Wedstrijd reglement « Picture Contest »

Artikel 1 – Voorwerp van het reglement

Onderhavig reglement legt alle modaliteiten vast van de wedstrijd zonder aankoopverplichting “Picture Contest” (verder “de wedstrijd” genoemd) die wordt georganiseerd door Néobulles N.V. (verder “de organisator” genoemd), rue de l’Aéroport 36, 4460 Grâce-Hollogne, BTW-nr. NN0553754291, en het geeft heel de overeenkomst tussen partijen weer.

Artikel 2 – Voorwerp van de wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit het plaatsen van vakantiefoto’s op de Facebook-pagina van Twist and Drink Benelux.
In feite verwachten we van de deelnemers dat ze aan volgende voorwaarden voldoen om geldig deel te nemen:

 

  • De Facebook-pagina van ‘Twist and Drink Benelux’ liken;
  • Hun mooiste vakantiefoto uploaden op de daartoe bestemde plaats op de Facebook-pagina van Twist and Drink Benelux;
  • De foto voorzien van een bijschrift dat systematisch begint met: “Vakantie, dat is zoals een fles Twist and Drink, …” (+ rest van het vrije bijschrift).

Artikel 3 – Wedstrijdprijzen

Door loting (zie onderstaand art. 5) kunnen de laureaten een van de volgende prijzen winnen, die in de vorm van cadeaubons worden overhandigd:

5 gezinsverblijven in een Center Parcs in België, Nederland of Duitsland

Verblijfsduur: 1 weekend (van vrijdag tot maandag > 3 overnachtingen)

  • Een verblijf dat geldt voor alle parken in België, Nederland en Duitsland.
  • Een verblijf voor 4 personen gedurende een weekend in een Comfort-cottage voor 4 personen.
    • Het verblijf kan niet plaatsvinden tijdens schoolvakanties of op feestdagen, en het hangt van de beschikbaarheden af.
    • Het verblijf dient plaats te vinden tussen begin november 2017 en eind maart 2018.

 

Artikel 3.1 – Geldigheid van de prijzen

De prijzen, die in de vorm van cadeaubons aan de winnaars worden overhandigd, zijn geldig van begin november 2017 tot eind maart 2018.

Artikel 4 – Deelname

Artikel 4.1 – Wie mag er deelnemen aan de wedstrijd?

Aan de wedstrijd mag worden deelgenomen door eender welke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België of in het Groothertogdom Luxemburg en die een actieve Facebook-account heeft. Elke deelname die gekoppeld is aan een onbestaande of als vals beschouwde account, zal nietig zijn. Ook elke deelname die als onvolledig wordt beschouwd, zal nietig zijn en als onregelmatig worden beschouwd. De wedstrijd kan slechts één winnaar per gezin opleveren, waarbij een gezin door het postadres van de deelnemer wordt bepaald.
Het personeel van de organisator, van Néobulles N.V. en van Caractère Advertising, dat gevestigd is aan de rue des Chalets 85 te 4040 Herstal, alsook hun gezinsleden in de 1ste graad, mogen niet deelnemen, net zomin als wie onder hetzelfde dak als die personen leeft.

Artikel 4.2 – Elektronische deelname

Men kan enkel elektronisch aan de wedstrijd deelnemen, wat dus inhoudt dat men gebruik moet maken van een internetverbinding. Om geldig te kunnen deelnemen, moet de deelnemer de verschillende stappen zetten, die beschreven staan in Artikel 2 – Voorwerp van de wedstrijd.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het feit dat een deelnemer zijn adres verandert nadat hij zich op de wedstrijdsite voor deelname had opgegeven of dat hij zijn adres slecht had ingevoerd.

Artikel 4.3 – Duur van de wedstrijd

Men kan aan de wedstrijd deelnemen vanaf 01/08/2017 om 0u00 en tot 06/10/2017 om 24u00.

Artikel 5 – Aanduiding van de prijswinnaars

De 5 winnende deelnemers worden manueel aangeduid naargelang het aantal “Likes” dat werd ontvangen en op basis van de geldigheid van de deelnames die werden geregistreerd.

In feite zullen de 5 winnaars worden aangeduid door de 5 foto’s die de meeste likes kregen.

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele ex aequo’s.

De organisator zal de 5 prijswinnaars informeren door een persoonlijke vermelding op Facebook. Tegelijk zal er elektronisch contact met de 5 winnaars worden opgenomen worden om de respectievelijke prijzen te kunnen opsturen (cf. Artikel 6 – Ontvangst van de prijzen).

Aangezien deze wedstrijd gebruik maakt van elektronische communicatie, dienen de deelnemers ervoor te zorgen dat hun Facebook-account actief is en dat ze er berichten vanwege de account van de organisator kunnen op ontvangen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, wanneer een elektronisch bericht, buiten de wil van de organisator om, niet tot bij de geadresseerde komt.

De prijswinnaars zullen worden aangeduid aan het einde van de wedstrijd.

Artikel 6. - Ontvangst van de prijzen

Eens de deelnemers erover zijn ingelicht dat ze bij de winnaars van onderhavige wedstrijd horen, moeten zij desgevallend zelf onverwijld contact opnemen met de organisator om de nodige praktische regelingen te treffen om hun prijs te ontvangen, meer bepaald door hun postadres mee te delen. Niet uitgereikte prijzen blijven eigendom van de organisator.

Artikel 7 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 7.1 - Algemeen

In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (WP) verwerkt de organisator de persoonsgegevens die door de deelnemers worden meegedeeld, alsook de persoonsgegeven die worden verkregen door wie deelneemt aan de openbare stemming om de winnaars van de wedstrijd aan te duiden. Door deel te nemen aan de wedstrijd en aan de stemming, geven de betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor die verwerking, die hoe dan ook tot het legitieme belang van de organisator behoort. Die gegevens worden behandeld om de winnaars van de wedstrijd te  kunnen contacteren en om alle nodige controles voor het goede verloop van de wedstrijd uit te voeren, meer bepaald om eventuele fraude te voorkomen en te controleren. De organisator zal de ingezamelde gegevens ook kunnen gebruiken om direct in contact te treden met de betrokkenen, om ze over zijn producten en diensten te informeren of om statistische analyses uit te voeren. De organisator zal de ingezamelde gegevens ook aan partners mogen meedelen met het oog op direct marketing. De deelnemers erkennen ook dat het versturen van persoonsgegevens (via het internet of op eender welke andere manier) nooit zonder risico is en dat de organisator niet aansprakelijk is voor eventueel misbruik van de meegedeelde gegevens door derden. In overeenstemming met de WP, kunnen de deelnemers gratis, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Néobulles N.V., rue de l’Aéroport, 36,4460 Grâce-Hollogne, mededeling krijgen van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens en die desgevallend doen verbeteren en/of onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens doen verwijderen. Op dezelfde wijze kunnen de deelnemers zich ook verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonsgegevens door derden.

Artikel 7.2 – Beeld‑ en naamrecht

De deelnemers aan de wedstrijd geven de organisator overigens uitdrukkelijk het recht de naam en het beeld van de deelnemers te gebruiken en te benutten voor het promoten van zijn huidige en toekomstige producten. De deelnemers geven de organisator eveneens toestemming om hun eigen naam te gebruiken in het kader van zijn publicaties. Over het algemeen vrijwaren de deelnemers de organisator uitdrukkelijk tegen volstrekt elke vordering die tegen hem zou worden ingesteld wegens het schenden van het beeld‑ of naamrecht van iemand die hem dat heeft gegeven naar aanleiding van de wedstrijd. De deelnemers zullen de organisator vrijwaren tegen alle geleden schade, met inbegrip van eventuele gerechts‑ en advocatenkosten.

Artikel 8 –  Algemeenheden

De organisator behoudt zich het recht voor op eender welk moment wijzigingen aan onderhavig reglement aan te brengen, door die gewoon te vermelden op de Facebook-pagina van Twist and Drink Benelux, meer bepaald om eventuele daarin geslopen vergissingen recht te zetten. Door het loutere feit van aan de wedstrijd deel te nemen, zullen alle deelnemers zich volledig en zonder enige voorbehoud schikken naar onderhavig reglement, met inbegrip van alle beslissingen die de organisator met betrekking tot hen neemt.
In geval van betwisting of geschil zullen de deelnemers zich schikken naar de beslissingen van de organisator, die soeverein en onherroepelijk zijn. Elke klacht betreffende onderhavige wedstrijd moet, binnen tien dagen na het voorval dat de aanleiding tot de klacht vormt, per aangetekende brief met bericht van ontvangst worden gericht aan de organisator, die steeds de firma Néobulles N.V. zal zijn. Na die termijn zal de klacht automatisch en van rechtswege als nietig en onbestaand en bovendien als verjaard worden beschouwd. Elk geschil betreffende onderhavige wedstrijd zal hoe dan ook uitsluitend behoren tot de jurisdictie en de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Uitsluitend het Belgisch recht zal van toepassing zijn. De eventuele nietigheid van een of meer bepalingen uit onderhavig reglement tast de rest van de overeenkomst niet aan, die volledig geldig blijft. De bepaling waarvan de formulering eventueel nietig is, moet overigens in de mate van het mogelijke worden geïnterpreteerd op de wijze die het dichtst aansluit bij de oorspronkelijke wil van partijen, teneinde ze te vervangen door een geldige bepaling waarvan de uitwerking zo dicht mogelijk aansluit bij het oorspronkelijk door partijen bedoelde resultaat van de door nietigheid getroffen bepaling. Die geldige bepaling zal in het contract worden opgenomen en worden geacht er altijd in te hebben gestaan.

In geval van vaststelling of vermoeden van misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, behoudt de organisator zich het recht voor de betrokken deelnemer of deelnemers zonder voorafgaande waarschuwing uit te sluiten. Dat geldt tevens voor alle lopende of toekomstige wedstrijden. Behalve in speciale gevallen wordt het organiseren van deelnames, vervangingen, overdrachten of delegeringen van het recht op deelname of op het ontvangen van prijzen, alsmede het systematisch doorverkopen van gewonnen prijzen, beschouwd als onregelmatigheden.

De organisatoren behouden zich het recht iedereen die trachtte te frauderen, gerechtelijk te doen vervolgen. In geen geval kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, al dan niet lichamelijke schade in verband met het deelnemen aan de wedstrijd, die wordt berokkend aan personen, aan deelnemers aan de wedstrijd of aan hun uitrustingen (computermaterieel en software), aan de winnaars of aan de personen die hun vergezellen, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de wedstrijd of van het verloop van de opnames. Die vrijstelling van aansprakelijkheid geldt ook voor technische storingen en/of defecten aan het materieel en de software die worden gebruikt en waardoor de deelname aan de wedstrijd tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk wordt gemaakt of zelfs onderbroken.