Bedrijfsvoorwaarden

Bedrijfsvoorwaarden

"Klosterquell" Hofer Vertriebs GmbH Algemene bedrijfsvoorwaarden

 

§ 1 Toepassingsgebied

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing in hun geldende versie voor rechtsverhoudingen tussen "Klosterquell" Hofer Vertriebs GmbH, hierna "Klosterquell" genoemd, en bedrijven, hierna "Klant" genoemd ("B2B omgeving"). Alle voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Klosterquell drijft enkel handel onder deze voorwaarden. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren. Een bestelling of de aanvaarding van de levering stemt overeen met de erkenning van deze voorwaarden. 


§ 2 Bestelling en Sluiten van de Overeenkomst

De bestelling wordt uitgevoerd zoals bepaald door Klosterquell. Het contract tussen Klosterquell en de Klant wordt afgesloten hetzij door middel van de ongewijzigde aanvaarding van het bindende aanbod van Klosterquell of door middel van de bevestiging van het aanbod door Klosterquell. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van het contract en de bepalingen van de onderhavige voorwaarden, hebben de bepalingen van het contract voorrang op de onderhavige voorwaarden naar de mate van de tegenstrijdigheid.


§ 3 - Prijzen

a) Alle prijzen zijn netto prijzen af fabriek. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen, geldig op de datum van de levering, van toepassing.

b) Belastingen, heffingen en andere lasten verschuldigd door of in samenhang met de levering zijn voor rekening van de Klant. Hogere verzend-, verpakkings- en leveringskosten zijn te verwachten voor de verzending van goederen naar andere landen, dat wil zeggen buiten Oostenrijk. Dergelijke kosten zijn afhankelijk van het gewicht van de goederen en de afstand tot de bestemming, en zij worden bepaald, aangegeven en doorgerekend aan de klant als onderdeel van het betalingsproces.

 

§ 4. Plaats van uitvoering, Leveringen en Risicoaanvaarding

a) Plaats van uitvoering is de (respectief) Klosterquell fabriek. Verzending en transport zijn de financiële verantwoordelijkheid van de Klant, die er het risico van draagt. In het geval van niet-acceptatie, is de Klant in gebreke van acceptatie. In dit geval wordt de levering door Klosterquell beschouwd als uitgevoerd en heeft Klosterquell het recht om de goederen op kosten van de Klant op te slaan. De resulterende opslagkosten dienen onmiddellijk aan Klosterquell te worden betaald.

b) Klosterquell heeft het recht om deelleveringen te doen: de onderhavige voorwaarden zijn volledig van toepassing op deze deelleveringen.

c) Indien Klosterquell op de afgesproken datum niet kan leveren (overmacht, de leveringsvertragingen bij leveranciers enz.), heeft Klosterquell het recht om op de volgende mogelijke datum te leveren, zonder zich bloot te stellen aan het risico van de gevolgen van de vertraging, op voorwaarde dat het, objectief gezien, redelijk is voor de klant om de levering op die datum te aanvaarden. Anders heeft Klosterquell het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Klosterquell kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van grove schuld van haarzelf en in het geval van opzet.


§ 5 Garantie en aansprakelijkheid

a) Klosterquell garandeert alleen dat wat uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is met de Klant. Alle verdergaande garantie is uitgesloten.

b) In het bijzonder, Klosterquell biedt geen garantie voor gebreken welke voortvloeien uit onjuiste warehousing, opslag, gebruik of transport. Moesten gebreken worden aangevoerd, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het bewijs te leveren van een correcte warehousing, opslag, gebruik of transport. Correcte warehousing betekent, met name, dat de goederen worden opgeslagen en vervoerd, zodanig dat ze schoon en droog blijven, en niet aan temperaturen van meer dan 30°C worden blootgesteld: evenmin mogen de goederen buiten worden opgeslagen.

c) Na ontvangst dienen de goederen zorgvuldig te worden gecontroleerd, en eventuele gebreken moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, en een monster van de gebrekkige goederen of ander bewijs moet worden aangevoerd (bijvoorbeeld digitale foto), anders worden alle vorderingen die voortvloeien uit de gevolgschade van de gebreken uitgesloten. Op verzoek van Klosterquell, dient de Klant een inspectie van de goederen door een deskundige van Klosterquell, of door een derde partij aangesteld door Klosterquell, mogelijk te maken en te dulden.

d) Indien een klacht over een defect tijdig ingediend wordt, en indien Klosterquell dit zou eisen, door een deskundige zou worden gecontroleerd, zal Klosterquell, naar eigen goeddunken, het defect herstellen door middel van een verbetering of uitwisseling van de goederen, het terugnemen van de gebrekkige goederen, en het opmaken van een creditnota ten belope van de aankoopprijs, of het verlenen van een korting op de prijs. De Klant kan geen aanspraak maken op bijkomende vorderingen. 

e) De termijn van de garantie komt overeen met de minimale houdbaarheidperiode van de goederen, en begint zodra de goederen worden aangeboden op de plaats van uitvoering.

f) De Klant heeft geen recht om betalingen achter te houden op grond van garantieaanspraken of enig andere vordering, ongeacht het type.

g) Elke aansprakelijkheid voor schade door Klosterquell in het geval van lichte, eenvoudige of grove nalatigheid wordt uitgesloten. Klosterquell is niet aansprakelijk voor gevolgschade, in het bijzonder voor gederfde winst.

h) De terugzending van goederen waarvoor een klacht werd ontvangen, vereist de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klosterquell, en is voor rekening en risico van de Klant. Na aankomst van de geretourneerde artikelen bij Klosterquell, zal hooguit de reeds betaalde aankoopprijs worden gecrediteerd ten laatste binnen de 30 dagen, na ontvangst van de geretourneerde artikelen, indien geen verbetering of vervanging mogelijk is. In geval van duidelijk bewijs van gebruik, beschadigde verpakkingen of ontbrekende onderdelen of accessoires, zal een passende vergoeding voor het gebruik / waardeverlies in rekening worden gebracht / worden ingehouden.


§ 6 Voorbehoud van Eigendomrecht en Beperking van Overdracht

a) Tot de ontvangst van de volledige aankoopprijs en eventuele leverings- en verzendkosten, blijft Klosterquell eigenaar van de geleverde goederen.

b) De overdracht van vorderingen tegen Klosterquell is uitgesloten.

 

§ 7 Betaling en Betalingsachterstanden

a) De plaats van uitvoering voor de betaling is het hoofdkantoor van Klosterquell.

b) De aankoopprijs dient binnen de 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, zonder enige korting, in de valuta als aangegeven op de factuur: de datum van ontvangst door Klosterquell is beslissend.

c) Indien de aankoopprijs niet volledig en tijdig wordt betaald, heeft Klosterquell het recht: om het uitvoeren van zijn verplichtingen uit te stellen tot de volledige betaling is ontvangen; om een passende uitstel van de levering of van de service deadline te claimen; om de volledige, niet-betaalde aankoopprijs als verschuldigd te beschouwen; om alle betalingsherinneringen en invorderingskosten, alsmede 1,5% interest op achterstallige betalingen per begonnen maand, in rekening te brengen; om, in geval van niet-naleving van een geschikte verlengde termijn van maximaal 14 dagen, zich terug te trekken uit de overeenkomst, in het geval van een volledige vrijwaring tegen de vorderingen en aanspraken van de Klant.

d) Indien de Klant een betalingsachterstand heeft met de aanvaarding, wordt de volledige koopprijs altijd onmiddellijk opeisbaar.

e) De klant is niet gerechtigd om betalingsverplichtingen te compenseren met eventuele vorderingen tegen Klosterquell, ongeacht de titel.


§ 8 Rechtskeuze en Bevoegde Rechtbank

a) Alle rechtsbetrekkingen tussen Klosterquell en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan Oostenrijks recht, met uitzondering van de referentie-normen en het VN-kooprecht.

b) Alle geschillen die voortvloeien uit of in samenhang met de rechtsbetrekkingen tussen Klosterquell en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank voor Handelsgeschillen in Wenen. Mocht dit hof ophouden te bestaan als onafhankelijke rechtbank, dan vallen de handelsgeschillen onder de exclusieve bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank Innere Stadt in Wenen


§ 9 Algemene informatie

a) Zo een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, zijn de overige bepalingen van de voorwaarden geenszins aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling, zal de geldige bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert, van toepassing zijn. Indien als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen, één van de partijen bij de Overeenkomst niet naar een bepaling kan verwijzen, geldt dit ook voor de wederpartij bij de Overeenkomst.

b) Alle rubrieken in deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voor een betere leesbaarheid verstrekt, en beïnvloeden noch de inhoud noch de interpretatie van de afzonderlijke bepalingen.


Gebruiksvoorwaarden

Geldigheid van de Gebruiksvoorwaarden. De volgende voorwaarden vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH. Door deze website te bezoeken en door het tonen en/of het gebruiken van deze website, bevestigt u dat u deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt, en verklaart u deze goed te keuren, en dat u gebonden bent aan de geldende wetten en bepalingen te voldoen. Zo u de Gebruiksvoorwaarden niet goedkeurt, dient u het gebruik van de diensten die via de website Twist and Drink worden aangeboden, stop te zetten. 

Wij behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en alle andere informaties op deze website, ten alle tijde, en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor verbeteringen of veranderingen aan de producten, diensten of programma's die op deze website worden beschreven. U bent verplicht om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden na te kijken om op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u de diensten van Twist and Drink blijft gebruiken met kennis van dergelijke wijziging aan de Gebruiksvoorwaarden, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. 

Deze website en de bijbehorende diensten worden beheerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Om technische redenen is het echter niet mogelijk dat deze diensten permanent beschikbaar zijn, dat de gewenste verbindingen altijd kunnen worden gemaakt, of dat opgeslagen gegevens volledig bewaard worden. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid, noch verzekeren wij de permanente beschikbaarheid van de gepubliceerde rapporten, aanbiedingen en diensten, met betrekking tot hun juistheid, volledigheid, actualiteit en functionaliteit. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van personen of bedrijven voor het gebruik van of het vertrouwen in de onjuiste informaties of meningen die op deze website vermeld staan.


Auteursrechten

De volledige inhoud op de websites www.klosterquell.com en www.drehundtrink.at, www.drehundtrink.de en www.drehundtrink.ch, inclusief maar niet beperkt tot teksten, merken, logo's, foto's, video's, muziek, lay-out, ontwerp, knowhow, technologieën, producten en processen zijn het eigendom van Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH, of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar, en beschermd door alle toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere wetten van immateriële zaken of commerciële beschermingsrechten. Elke schending van deze rechten zal worden gestraft. In het bijzonder, de inhoud van onze website mag niet zodanig ontworpen zijn dat een licentie of een gebruiksrecht van enig element van de websites wordt verleend. Software-producten worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en mogen alleen worden gebruikt als onderdeel van de door de fabrikant verleende licentie. Tevens kan de software uitsluitend worden gereproduceerd, verwerkt en gedecompileerd als onderdeel van de voorwaarden van de §§ 40a ev van de Auteurswet. Enige reproductie, distributie en ander gebruik van deze goederen door de gebruiker, buiten privé-gebruik, is uitdrukkelijk verboden.


Bescherming van Persoonsgegevens  en Persoonlijke Levenssfeer

We hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Het verzamelen, bewerken (inclusief opslag, wijziging, transmissie, blokkeren en verwijderen) en het gebruik van de gegevens van de gebruikers, wordt uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake de bescherming van gegevens, en enkel als u ons uw persoonlijke gegevens vrijwillig verstrekt, en alleen als u gebruik maakt van diensten zoals wedstrijden, het bestellen van offertes / informatie,  met inbegrip van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde diensten waarvoor u zich vrijwillig ingeschreven hebt, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de relevante diensten.


Verwijzingen en Links

We zijn niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, de beschikbaarheid of de functionaliteit van de website(s), toegankelijk via links naar websites van derden. Dit geldt ook voor alle andere directe of indirecte verwijzingen of links naar online aanbiedingen van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor verlies of schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van of het vertrouwen gesteld in de informaties op dergelijke websites van derden of andere websites die toegankelijk zijn via deze websites van derden. Links naar deze website zijn toegelaten als ze ontworpen zijn als externe links die in een eigen browservenster geopend worden. Het is niet toegestaan het hoofdvenster in een frame van de linksetter over te nemen. Als een website met links naar onze website illegale inhoud bevat, neem dan contact met ons op, zodat we die link meteen kunnen verwijderen.


Verklaring van Instemming

Indien u een klantaccount aanmaakt voor uw minderjarig kind, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief, wordt dit door Klosterquell Hofer Vertrieb GmbH beschouwd als uw instemming voor de verwerking van uw gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden. De herroeping van deze instemming is te allen tijde mogelijk door het verwijderen van de klantaccount of door het afmelden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst voor websites van Google Inc. ( "Google") Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen om de manier waarop u de site gebruikt te helpen analyseren. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, effectief en veilig is. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens / geen persoonlijke informaties over u, wat betekent dat het niet mogelijk is u te identificeren door middel van de met cookies verzamelde informaties.
De verzamelde informaties hebben als exclusieve doelstelling het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website. Dit stelt ons in staat om onze website het best aan uw wensen aan te passen. De door cookies gegenereerde informaties over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze informaties gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteit voor websitebeheerders samen te stellen en andere diensten te verlenen met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien het daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies weigeren door in uw browser software de juiste instellingen te selecteren: houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u misschien niet in staat zult zijn om alle functionaliteiten van deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u uw toestemming voor het verwerken van de door Google verzamelde informaties, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Door deze site te blijven gebruiken zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, betekent dit dat u instemt met het gebruik van cookies. U kunt de instellingen wijzigen onder wettelijke bepalingen.